ขอแจ้งผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ขอแจ้งผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Pre – test)
และขอแจ้งกำหนดการอบรมตามระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

Full Screen