ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 เรื่อง ประชาธิปไตย : ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิงที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 เรื่อง ประชาธิปไตย : ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิงที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น
ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 Iณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

Full Screen