ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018”
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0
ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Full Screen