กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

โครงการบริการวิชาการ และบูรณาการการวิจัย (SME) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดสกลนคร