ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
1.รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สามารถ  อัยกร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทกาญจน์  เกิดมาลัย