โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากสินค้า GI ประเภทผ้า จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมที่ 4 ประกวดผลิตภัณฑ์จากผ้าครามและผ้าหมักโคลน GIในวันพุธที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.30 -17.30
ณ โถงอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร