ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารส่วนราชการ คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบัน/กอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบัน/กอง ประธานสาชาวิชา ประธานหลักสูตร ทุกคณะ เข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้อง เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา