โครงการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (กลุ่มเอ) ปีการศึกษา 2559

โครงการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (กลุ่มเอ) ปีการศึกษา 2559

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง 844 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค