โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านในครั้งเดียว รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านในครั้งเดียว” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2
วันที่ 30- 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร