กิจกรรมบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ณ จังหวัดนครพนม