ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2560 NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017 “งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม”

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2560
NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017
“งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม”

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจำปี 2560 หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017 (NECTEC ACE 2017) กำหนดจัดในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่จะเป็น สปริงบอร์ดให้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทย คือ การสร้างผลงานวิจัยที่เป็นตัวเร่งสำคัญ (Springboard) ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 ได้อย่างก้าวกระโดด ภายใต้กรอบวิจัยมุ่งเน้น 5 ด้านของเนคเทคในปัจจุบัน คือ

  1. ด้านเกษตรและอาหาร
  2. ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  3. ด้านสุขภาพและการแพทย์
  4. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  5. ด้านการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภายในงานจะมีการนำความรู้จากงานวิจัยของเนคเทค มานำเสนอในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เนคเทคและพันธมิตรร่วมพัฒนาขึ้น เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานหรือพัฒนาต่อยอด ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเติบโตของการดำเนินธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ รวมถึงเกิดผลลัพธ์ในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

>> รายละเอียดเพิ่มเติม