การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก