โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการ  1 หลักสูตร 1 ชุมชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ กลุ่มจักสานบ้านด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร