โครงการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปี 60 กิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 -20.00 น. ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร