โครงการเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00.-16.00 น. ณ ห้องสัตตบงกช อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภฏสกลนคร