กิจกรรมการทำบุญคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560

โครงการทำบุญ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560
ในวันศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร