ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญศิษย์เก่าและปัจจุบัน วจ. ร่วมเตรียมติวข้อสอบ กพ.  ทั้งศิษย์ รปศ.การเงิน บัญชี ตลาด จัดการ เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ คอมฯ นิเทศ แจ้งสำรองที่นั่งได้
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00.-16.00 น. ณ ห้องสัตตบงกช อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภฏสกลนคร