ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2560

Full Screen