นิเทศศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นิเทศศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2560