จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 12 ฉบับที่ 73 ประจำเดือน เมษายน 2560

ในการนี้ วช. ขอมอบหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 12 ฉบับที่ 73 ประจำเดือน เมษายน 2560 ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ http://www.nrct.go.th

Full Screen