ทุนวิจัย R to R ปีงบประมาณ 2561

เผยเเพร่เมื่อ 373 เข้าชม

ทุนวิจัย R2R ปีงบประมาณ 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นบุคลากรสายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ที่ปฏิบัติงานประจำในปีงบประมาณ  ส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rdi.snru.ac.th/snru-drms)  โดยจัดทำรายละเอียดดังนี้