ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rdi.snru.ac.th/snru-drms)

ขอเชิญข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rdi.snru.ac.th/snru-drms)  โดยจัดทำรายละเอียดดังนี้