ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกิจรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี 60

ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกิจรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี 60 ทุกวันพระ 15 ค่ำ เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปณ อาคาร 1
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มาหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
โทร 042-744-009 ภายใน 271