โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ แค่ Chris ก็มันแล้ว

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมที่ 3 การบรรยาย สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

หัวข้อ ภาษาอังกฤษ แค่ Chris ก็มันแล้ว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร