โครงการการจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การเพิ่มผลผลิตงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ และการพัฒนาการเขียนตำราวิชาการ

โครงการการจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การเพิ่มผลผลิตงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ และการพัฒนาการเขียนตำราวิชาการ
ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก