ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 / 2560

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 / 2560
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง 844