โครงการบริการวิชาการและบูรณาการการวิจัย (SME) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

โครงการบริการวิชาการและบูรณาการการวิจัย (SME) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร