ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเข้าพรรษา และวันอาสฬหบูชา ปี2560 มีตัวแทนคณะต่างๆและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเข้าพรรษา และวันอาสฬหบูชา ปี2560 มีตัวแทนคณะต่างๆและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน
ในวันที่จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม