ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การเพิ่มผลผลิตงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ และการพัฒนาการเขียนตำราวิชาการ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ
1.การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การเพิ่มผลผลิตงานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่
2.การพัฒนาการเขียนตำราวิชาการ
ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก