ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
ในวันที่28 มิ.ย เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ