โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน ณ ห้อง 844 อาคารกญจนาภิเษก