อบรม CHE QA Online for 3 Degrees Levels CHE 3D ประจำปีการศึกษา 2559

อบรม CHE QA Online for 3 Degrees Levels CHE 3D ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคาร 11