ขอเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้สถิติ เพื่อการวิจัย (โปรแกรม SPSS)