ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ
ประเภทข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ