ขอขยายเวลาส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ ในงานประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคม และยุทธศาตร์การระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ขอขยายเวลาส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ ในงานประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคม และยุทธศาตร์การระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560