แจ้งเลื่อนการเข้าร่วมงาน Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาตร์พื้นที่

แจ้งเลื่อนการเข้าร่วมงาน ” Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่แจ้งเลื่อนการเข้าร่วมงาน ” Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่