ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร