งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย เป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม “ระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ เชียงคาน จังหวัดเลย ขอเรียนเชิญส่งบทความงานวิจัยเเละบทความรูปแแบบสิงประดิษฐ์เเละนวัฒกรรมเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560

–  รายละเอียดเพิ่มเติม , http://ecti-card.org/card-2017/
ECTI-CARD2017