โครงการบริการวิชาการและบูรณาการการวิจัย (SME) กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการเฉพาะด้าน

โครงการบริการวิชาการและบูรณาการการวิจัย (SME) กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการเฉพาะด้าน
ในวันพฤหัสบดีทีี 30 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร14 0 13 12 11 2 06 03 3 08 09 10 05 04 02 1