โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2559
ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 17