โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจ กิจกรรม อบรมทักษะชีวิตตามวิถีธรรมในศตวรรษที่ 21

ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560  เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

20 18 17 15 14 13 5 7 9 10 11 12 03 2 02 1 0 27 26 25 24 4 3 23