โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
กรณี Pay back period : PB
กลุ่มทอผ้าบ้านนาขาม ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร100

20 19 18 17 11 10 9 15 12 13 14 8 2 3 4 5