โครงการวิพากษ์หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

โครงการวิพากษ์หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 843 อาคารกาญจนาภิเษก คณะวิทยาการจัดการ_mg_3676 _mg_3664 _mg_3663 _mg_3662 _mg_3660 _mg_3651 _mg_3635 _mg_3638 _mg_3641 _mg_3646 _mg_3647 _mg_3649 _mg_3634 _mg_3628 _mg_3627 _mg_3623 _mg_3646 _mg_3641 _mg_3638 _mg_3635 _mg_3634 _mg_3628 _mg_3627 _mg_3623