ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2559
ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 843 อาคารกาญจนาภิเษก8 7 6 5 1 2 3 4 9