โครงการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

โครงการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การวิพากยหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 843 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ0 1 2 21 20 19 00 17 14 15 16 12 11