ประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมสัมนาสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หัวข้อการบรรยาย เรื่อง “กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา”
ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3   อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

0

5

2

1

4

22

02

7

3

17

16

24

11

21

26

3 2 1 4 5