เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์เข้าศึกษาดูงานในการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.15 13 12 11 7 8 9 10 6 2 1 5 4 0 3 17 16