มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมใจกับแปรสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงความอาลัย น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อค่ำวันนี้ (10 พ.ย.) ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากว่า 5,000 คน ร่วมใจกันแปรสัญลักษณ์แสดงออกถึงความอาลัย น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการแปรสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลมมีเลข ๙ อยู่ภายใน ล้อมรอบด้วยหัวใจทั้ง 9 ดวงสื่อความหมายว่ารักในหลวงรัชกาลที่ 9 และด้านล่างมีความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งหมายถึง คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน พร้อมกันนี้อธิการบดี ได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยน้อมถวายราชสักการะและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 109 วินาที จากนั้นร่วมจุดเทียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมร้องเพลง คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นผู้นำนักศึกษา พร้อมกับนักศึกษา ทั้งหมดร่วมกราบถวายความเคารพ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน สถาบันราชภัฎ ทั่วประเทศในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 และยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในปี พ.ศ. 2547 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะ และมีทักษะทางวิชาชีพ และเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสืบไป

15 14 13 12 11 6 7 8 10 0 01 1 2 4-copy 00 17 16