ประชุมจัดทำแผนงานในภารกิจของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบืี้องต้น (Pre-Celling)
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.15-16.30
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

9 8 7 6 5 4 3 2