สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 909

นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิต และการบริหารจัดการ ทางด้านวิทยุกระจายเสียง
ในวันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559
สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 จ.สกลนคร

img_7831 img_7823 img_7819 img_7813 img_7804 img_7762 img_7766 img_7777 img_7797 img_7800 img_7757 img_7756 img_7754 img_7741 img_7840